ABV administratiekantoor logo  Index alle Omzetbelasting thema pagina's


Margeregeling BTW

Regeling voor gebruikte goederen (margeregeling)

Handelaars in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen kopen vaak goederen in van particulieren of ondernemers die de door hen betaalde btw in het geheel niet hebben kunnen aftrekken. Op de inkoop wordt dan geen btw in rekening gebracht, waardoor geen aftrek mogelijk is. Bij de doorverkoop moet wel btw in rekening worden gebracht. Dit betekent dat over een deel van de omzet dubbel btw zou worden betaald. Om dit te voorkomen, kan de margeregeling worden gebruikt.

Margeregeling

De margeregeling heeft betrekking op gebruikte roerende licha melijke goederen, waarbij voor kunst, antiek en verzamelvoorwerpen nog enige bijzondere regels gelden. Als u de margeregeling toepast, betaalt u de btw niet over de verkoopprijs maar over de winstmarge.

Bespaar Tips:

Tip 1: Vind lage autoverzekeringspremie: autoverzekering besparen.

Voorwaarden

Als u de margeregeling wilt toepassen, moet u wederverkoper zijn van gebruikte goederen, kunst, antiek of voorwerpen voor verzamelingen. Bovendien moet u de goederen kopen van leveranciers die u geen btw in rekening brengen. Om de btw onder de margeregeling te kunnen berekenen, moet u weten hoeveel btw er in de verkoopprijs zit.

Let op!

De margeregeling heeft gevolgen voor uw administratie.

Uitleg margeregeling

Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen (zogenaamde margegoederen), koopt u vaak goederen in van particulieren of van ondernemers, die de door hen betaalde btw in het geheel niet konden aftrekken. Over de goederen die u inkoopt, wordt aan u geen btw in rekening gebracht. Als u die goederen weer doorverkoopt, brengt u onder de normale btw-regeling wél btw in rekening aan de afnemer. De btw die u op deze manier ontvangt, moet u betalen aan de Belastingdienst. Dit betekent dus dat de Belastingdienst over deze goederen meerdere keren btw ontvangt, omdat ze al eerder met btw zijn verkocht aan een gebruiker/consument. De margeregeling voorkomt dat u over uw volledige verkoopprijs opnieuw btw moet betalen.

Als u de margeregeling gebruikt, berekent u de btw niet over de verkoopprijs maar over de winstmarge. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Daardoor wordt de verschuldigde btw lager. U hebt geen recht op verrekening van voorbelasting over de inkoop van de margegoederen.

U bent niet verplicht om de margeregeling te gebruiken. Als u gebruikte goederen doorverkoopt, kunt u kiezen tussen de normale btw-regeling en de margeregeling.

Goedkope zorgverzekering 2013

 

Ruimere toepassing margeregeling voor kunsthandel

Als u wederverkoper bent van kunst, antiek of verzamelvoorwerpen, geldt er een ruimere margeregeling. U kunt de margeregeling dan ook toepassen, als u:

 • kunstvoorwerpen doorverkoopt die u hebt ingekocht met berekening van 6% btw
 • kunstvoorwerpen, antiek of verzamelvoorwerpen doorverkoopt, die u hebt ingevoerd en waarvoor u 6% btw hebt betaald

Voor ruimere toepassing van de margeregeling kunt u een vergunning aanvragen. Zonder deze vergunnig zijn de normale regels van de margeregeling van toepassing.

 

normale btw-regeling of margeregeling?

Als u gebruikte goederen die u onder de margeregeling hebt ingekocht doorverkoopt, kunt u kiezen of u de goederen doorverkoopt onder de normale btw-regeling of onder de margeregeling.

Vaak bepalen de mogelijkheden van de afnemer mede uw keuze. Als de afnemer de btw kan verrekenen, zal hij u waarschijnlijk vragen om de normale btw-regeling toe te passen. U brengt hem dan btw over de hele verkoopprijs in rekening. Als de afnemer de btw niet kan verrekenen, zal hij liever gebruik maken van de margeregeling.

Voorbeeld

Een verzekeringsbedrijf koopt een nieuwe computer van wederverkoper Compufix voor € 11.900 inclusief btw. Daarbij ruilt het verzekeringsbedrijf een gebruikte computer in voor € 5.000. Over de nieuwe computer moet Compufix 19/119 x € 11.900 = € 1.900 aan btw in rekening brengen. Dit bedrag moet Compufix vervolgens op de aangifte voldoen. 2 weken later verkoopt Compufix de ingeruilde computer aan een handelaar in surfplanken voor € 7.000. In overleg met de handelaar in surfplanken kan Compufix nu kiezen voor de margeregeling of de normale btw-regeling.

Als Compufix de margeregeling toepast, moet Compufix aan de handelaar in surfplanken een factuur uitreiken voor € 7.000. Compufix mag op de factuur geen btw vermelden. Het verschil tussen verkoop- en inkoopprijs bedraagt € 2.000 (namelijk € 7.000 - € 5.000). De verschuldigde btw is € 319 (namelijk 19/119 x € 2.000). Als beide bedrijven afspreken dat Compufix de computer levert volgens de normale btw-regeling, moet Compufix aan de surfhandelaar een factuur uitreiken met daarop de verkoopprijs én de btw over de verkoopprijs. De btw bedraagt € 1.269 (namelijk 19% van € 6.681 (€ 7.000 - € 319)). Het totaalbedrag van de factuur is € 7.950. Compufix moet € 1.269 btw op de aangifte voldoen. De handelaar in surfplanken mag € 1.269 btw op zijn aangifte als voorbelasting aftrekken.

Let op!

Compufix heeft geen recht op aftrek van voorbelasting over de inkoopprijs.

Ruimere margeregeling voor kunst en dergelijke

Als u wederverkoper van kunst, antiek of verzamelvoorwerpen bent, kunt u aan de Belastingdienst toestemming vragen om de margeregeling ruimer toe te passen.

Als u toestemming krijgt, mag u de margeregeling ook toepassen als u:

 • kunstvoorwerpen doorverkoopt die u hebt ingekocht tegen het 6%-tarief.
  Dit verlaagde btw-tarief geldt als:
  - de maker van de kunstvoorwerpen of diens erfgenaam de kunstvoorwerpen levert
  - een ondernemer die geen wederverkoper van kunstvoorwerpen is en die de btw over de aanschaf van het kunstvoorwerp volledig heeft afgetrokken, de kunstvoorwerpen levert
 • kunst, antiek of verzamelvoorwerpen doorverkoopt die u zelf hebt ingevoerd van buiten de EU

U ontvangt voor een periode van minimaal 2 jaar een vergunning (beschikking) om gebruik te maken van deze bijzondere regeling voor kunst, antiek, verzamelvoorwerpen.

Winstmarge berekenen

Als u kunstvoorwerpen doorverkoopt die u hebt ingekocht tegen het 6%-tarief, gaat u bij de berekening van de winstmarge uit van de aankoopprijs inclusief btw.

Als u goederen zelf hebt ingevoerd, verminder dan de verkoopprijs met de douanewaarde plus btw.

Beëindiging van de vergunning

Na minimaal 2 jaar mag u de vergunning schriftelijk opzeggen bij de Belastingdienst. Bij beëindiging van de vergunning mag u over de voorraad kunstvoorwerpen alsnog btw aftrekken op de eerste aangifte in het aangiftetijdvak nadat de vergunning is beëindigd. Het betreft btw die u in rekening is gebracht voor goederen die u nog in voorraad hebt en die u niet hebt afgetrokken omdat u de ruime margeregeling toepaste.

Kunstvoorwerpen, verzamelvoorwerpen en antiek

Kunstvoorwerpen, verzamelvoorwerpen en antiek en dergelijke zijn margegoederen: de btw wordt berekend over de winstmarge van de goederen.

Kunstvoorwerpen

Als kunstvoorwerpen voor de margeregeling zijn aangewezen:

 • schilderijen, collages en dergelijke decoratieve platen en tekeningen geheel van de hand van de kunstenaar. Maar dit geldt niet voor:
  • bouwtekeningen en andere tekeningen voor industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden
  • met de hand versierde voorwerpen
  • beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik
 • originele gravures, originele etsen, originele houtsneden en originele litho's, dat wil zeggen een of meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen die in een beperkte oplage rechtstreeks in het zwart of in kleuren zijn afgedrukt, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is gebeurd en ongeacht de gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van de fotomechanische reproductietechniek.
  Ook zeefdrukken worden als kunstwerk aangemerkt. Voorwaarde is dat ze door een kunstenaar handmatig zijn vervaardigd, genummerd en gesigneerd, in een maximale oplage van 250 exemplaren. Als de oplage hoger is dan 250 exemplaren, geldt voor de gehele oplage het 19%-tarief.
 • originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk , ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn, mits het werk geheel van de hand van de kunstenaar is, en afgietsels van beeldhouwwerken in een oplage van maximaal 8 exemplaren, die door de kunstenaar of diens rechthebbenden wordt gecontroleerd
 • tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens originele ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan 8 exemplaren van elk zijn
 • unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de kunstenaar en door hem gesigneerd
 • emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal 8 genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren, met uitsluiting van sieraden, juwelen en edelsmeedwerk
 • foto's die de kunstenaar heeft genomen, die door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal 30 exemplaren voor alle formaten en dragers samen

Let op!

Voor alle kunstvoorwerpen is het nodig dat het kunstwerk van de hand van de kunstenaar is. Voor de beoordeling of iemand kunstenaar is, is bepalend of deze persoon schilderijen, beeldhouwwerken enzovoort ontwerpt die naar maatschappelijke opvattingen als kunstvoorwerp worden aangemerkt.

Verzamelvoorwerpen

De volgende goederen worden voor de margeregeling aangemerkt als verzamelvoorwerpen.

Postzegels, munten en bankbiljetten

Voor postzegels, munten en bankbiljetten is de margeregeling enigszins uitgebreid. In het algemeen mag de margeregeling alleen worden toegepast als de wederverkoper inkoopt bij een leverancier, die geen btw in aftrek mag brengen. Maar in de praktijk verkopen ook wèl aftrekgerechtigde handelaars postzegels, munten en bankbiljetten. Daardoor zou de wederverkoper in zijn boekhouding het verschil moeten bijhouden tussen 2 soorten postzegels, munten en bankbiljetten, namelijk die waarvoor de margeregeling wel, en die waarvoor de margeregeling niet van toepassing is. Om dit te voorkomen is voor postzegels, munten en bankbiljetten goedgekeurd dat de wederverkoper de margeregeling ook mag toepassen op de levering van postzegels, munten en bankbiljetten die hij heeft verkregen van aftrekgerechtigde leveranciers.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

 • de wederverkoper mag geen btw op een factuur in rekening brengen
 • de wederverkoper ziet af van aftrek van de hem in rekening gebrachte btw of btw die hij anderszins verschuldigd is

Voor postzegels is de goedkeuring beperkt tot postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagsenveloppen en dergelijke, gestempeld of, indien ongestempeld, voor zover zij niet geldig zijn of niet geldig zullen worden.

Let op

De goedkeuring geldt niet voor door de wederverkoper buiten de EU gedane inkopen van postzegels, munten en bankbiljetten, die hij vervolgens in Nederland invoert. In die situatie kan de wederverkoper bij de Belastingdienst overigens een apart verzoek doen om toepassing van de margeregeling. Dit regime geldt dan voor minimaal 2 (kalender)jaren

Informatie over de aankoop van postzegels, munten en bankbiljetten in andere EU-landen is opgenomen bij verwerving van postzegels, munten en bankbiljetten uit andere lidstaten.

Telefoonkaarten

Telefoonkaarten worden als verzamelvoorwerp aangemerkt als ze hun functie als betaalmiddel in het telefoonverkeer hebben verloren en alleen nog een verzamelwaarde hebben.

Overige

Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang.

Antiquiteiten

Antiquiteiten zijn andere voorwerpen dan kunstvoorwerpen en verzamelvoorwerpen, ouder dan 100 jaar.

Disclaimer:

Indien u bovenstaande informatie gebruikt gaat u akkoord dat u dit geheel voor uw eigen risico doet. ABV administratiekantoor garandeert niet dat bovenstaande informatie actueel of juist is. U wordt verzocht bij vragen over de informatie niet met ons contact op te nemen maar bijvoorbeeld met de belastingdienst. Wij beantwoorden geen vragen van bedrijven of organisaties die geen client bij ons zijn of dit niet willen worden.

Copyright © 2008 - 2013 ABV administratiekantoor